متن عنوان دلخواه برای نمونه کارها

متن عنوان ثانویه دلخواه برای نمونه کارها

قوطی (tubes)

اندازه هادسته بندی: قوطی

تاریخ : 1396

زمینه همکاری : شرکت mmk روسیه، فولاد مبارکه اصفهان، ArcelorMittal لوکزامبورگطراحی سایت